Prezydent Warszawy

Prezydent m. st. Warszawy jest organem wykonawczym miasta.

Jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu miasta, zwierzchnikiem kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, a także służb, inspekcji i straży m. st. Warszawy. Prezydent m. st. Warszawy wybierany jest przez mieszkańców w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich. Przed 2002 prezydent był wybierany przez radę miasta.

Kompetencje:

Prezydent Warszawy wykonuje:
zadania własne gminne i powiatowe (Warszawa jest gminą mającą status miasta na prawach powiatu, prezydent Warszawy wykonuje więc również funkcje określone w przepisach prawa dla starosty i zarządu powiatu), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania wynikające ze stołecznego charakteru Warszawy, zadania wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Do zadań prezydenta należy wykonywanie uchwał Rady m. st. Warszawy oraz zadań określonych przepisami prawa, a w szczególności:
przygotowanie projektów uchwał Rady Warszawy, gospodarowanie mieniem miasta, realizowanie budżetu miasta (Prezydent odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową miasta), reprezentowanie miasta na zewnątrz, kierowanie bieżącymi sprawami miasta.

AVERBIS - Przewodnik po Warszawie