Rada Warszawy

Radę m.st. Warszawy tworzy 60 radnych wybieranych co cztery lata w wyborach lokalnych.

Rada miasta przyjmuje budżet Warszawy oraz kontroluje jego wykonanie, przyjmując lub odrzucając absolutorium.

Radni uczestniczą w sesjach plenarnych Rady Warszawy oraz na posiedzeniach komisji. Składają też zapytania i interpelacje. Pełnią ponadto dyżury radnych, kontaktując się z mieszkańcami. Terminy dyżurów ogłaszane są w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy.

Obsługą radnych zajmuje się Biuro Rady Urzędu m. st. Warszawy.

Średnio 2 razy w miesiącu (z wyjątkiem wakacji), zazwyczaj co 2 tygodnie zwoływane są sesje rady. Przyjęto zwyczaj numerowania sesji kolejno w kadencji cyframi rzymskimi. Sesje są otwarte dla publiczności. Zwykle odbywają się w Sali Warszawskiej na IV piętrze Pałacu Kultury i Nauki w czwartki od godz. 10.00.

Raz w roku, w przeddzień rocznicy wybuchu powstania warszawskiego zwoływana jest uroczysta sesja rady na Zamku Królewskim podczas której odbywa się nadanie honorowego obywatelstwa Warszawy.

AVERBIS - Przewodnik po Warszawie